آن روزها جوان بودند، تانک داشتند، اسلحه و انگیزه داشتند هیچ غلطی نتوانستند بکنند.

حال بعد ۳۰ سال بدون اسلحه، پوشک‌ بسته، مریض به دنبال براندازی هستند.

وب سایت مزاحمین خلق

کانال تلگرام مزاحمین خلق

نمیپسندم