آقای مهدی ابریشم چی شوهر اول مریم و نفر دوم سازمان ۷۲ ساعت وقت دارید نسبت به عضویت در گروهک تروریستی منافقین اعلام برائت و توبه کنید در غیر این صورت اسنادی از شما پخش خواهد شد که تصورش هم برایتان دردناک خواهد بود.
#مزاحمین_خلق

نمیپسندم