به گزارش وبسایت مزاحمین خلق: بالا رفتن سن و سال سرکرده گروهک رجوی مشکلات جدی برای باقی مانده های آلبانی نشین در اشرف۳ ایجاد کرده و جدای از مسائل فیزیکی و مواردی که در نوشتارهای قبلی به آن اشاره شده، این بار بی هویتی این کمونیست های مثلا آزادی خواه کار را به مرحله ای رسانده است که برای بدست آوردن تعدادی هوادار، خود را به سلطنت و کوروش کبیر اتصال داده و از نام وی برای خود نماد سازی و سوء استفاده های تبلیغاتی می کنند.

 

جالب اینکه بدانید در برنامه های بی محتوای خودشان هم با توجیح این اقدام سعی دارند حتی کوروش را به سلطنت هم نسبت نداده و او را فردی آزادی خواه معرفی کنند.در همین رابطه منافقین با استفاده از شعاری بنام “نه شاه و نه شیخ ” معمولا زوزه هایی سر میدهند و خود را تافته ای جدا بافته نشان میدهند، بطوریکه در سالروز کوروش کبیر با چرخشی کامل ناگهان طرفدار کوروش شده و به بهانه این روز تبلیغات خود را برای عوام فریبی در مورد طرفداری مردم از این گروهک تروریست را مطرح می کنند.البته این سیستم منافقانه دقیقا چنین است که برای انجام اهداف خود هر کاری را مجاز میدانی که شامل وطن فروشی، خیانت، جنایت، جاسوسی، ترور و… می شود.

 

 

سابقه قبلی در نماد سازی از سلطنت

مزاحمین خلق در روزهایی که بدنبال قدرت بودند حتی نشان شیرو خورشید سلطنت را به نشان خود تبدیل کرده و این چنین هویت نداشته خود را از طریق دیگران تبلیغ و ترویج می نمایند.امروز هم بعد از گذشت سال ها با استفاده از نام کوروش کبیر و دیگر نماد های تاریخی ایران، نفاق سعی دارد خود را به تاریخ و افراد برجسته آن اتصال دهند.

 

اکنون گروهک بعد از سال ها و با انجام وقیحانه ترین اعمال در تاریخ و کارنامه اش، به مایه ننگی برای کمونیست، آزادای خواهان واقعی تبدیل شده که با چرخش اوضاع رنگ عوض کرده است . از ابتدای تأسیس در رکاب کمونیست با اسلحه شوروی هموطنان را ترور می کند بعد در جنگ تحمیلی با جاسوسی و سلاح صدام باز هموطنان مدافع خاک ایران را شهید و در دستگیری و شکنجه آنها تلاش میکند و در نهایت در سال های بعد ترور را با پول های دریافتی از غرب و برخی از حامیان عربی اش ادامه میدهد.

 

همین گروهک تروریست بر آن است تا با استفاده از هر وسیله و نمادی خود را مطرح نموده ودر میان مردم ایران محبوبیتی بدست آورد تا شاید تنفر مردم ایران از جنایات این گروهک را بتواند با این نمایش به هواداری از خود تبدیل نماید.خیال باطلی که همواره سرکردگان این گروهک به آن امید داشته و سالمندان تروریست اطراف خود را با همین روش در کنار خود نگه داشته اند.

 

 

نمیپسندم