نویسنده سایت, نویسنده در مزاحمین خلق - صفحه ۴ از ۵