دستور قاطع امام خمینی (ره) برای مقابله و اعدام منافقین

نمیپسندم