موسوی خوئینی‌ها مارکسیست است

بعضی‌ها در بیاناتشان حرف‌هایی میزدند که برای منافقین مطلوب بود، حتی آیات قرآن را طوری تفسیر می‌کردند که خلاف واقع بود. آقای مطهری از این‌ها (باند موسوی خوئینی‌ها) خیلی ناراحت بود و می‌گفت:”این سبک تفسیر، تفسیر کمونیستی است، تفسیر ماتریالیستی است، تفسیر تفنگی است.”

نمیپسندم