نهضت التقاط و آزادی از دین

امام خمینی (ره): آنچه باید اجمالا گفت آن است که پرونده نهضت آزادی و همین طور عملکرد آن در دولت موقت اول انقلاب شهادت می دهد که نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به امریکا است, و در اینباره از هیچ کوششی فروگذار نکرده است, و حمل به صحت اگر داشته باشد, آن است که شاید امریکای جهانخوار را, که هرچه بدبختی ملت مظلوم ایران و سایر ملتهای تحت سلطه او دارند از ستمکاری اوست, بهتر از شوروی ملحد می دانند. و این از اشتباهات آنها است.
صحیفه امام، جلد ۲۱، صفحه ۴۸۰

نمیپسندم