بایگانی‌ها «خوارج» را درست ترجمه نمی‌کنند. - مزاحمین خلق